Dataskydd GDPR

Bollnäs Energis behandling av personuppgifter

Bollnäs Energi är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar och vi gör detta i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person, såsom exempelvis namn, adress, fotografi, telefonnummer, mätvärden och IP-adress.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter i första hand för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig som kund eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. Vår utgångspunkt är att inte samla in mer personuppgifter än nödvändigt för ändamålet, att använda de minst integritetskrävande uppgifterna och att inte spara dessa längre än nödvändigt.

Din personliga integritet är viktig för oss och vi strävar efter att hantera dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt, oavsett i vilket syfte du kontaktar oss.

Hur samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Du kan själv direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du tecknar avtal, lämnar en intresseanmälan för anslutning, serviceavtal eller vår SMS-tjänst. Eller på annat sätt är i kontakt med oss tex. via e-postmeddelande eller liknande.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om Bollnäs Energi har ett berättigat intresse av detta. Personuppgifter kan exempelvis lämnas till eller inhämtas från försäkringsbolag eller kreditupplysningsföretag för bedömning. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med dig som kund ska kunna fullgöras.

Bollnäs Energi kan för vissa behandlingar av personuppgifter anlita personuppgiftsbiträden, tex vid fakturering. Personuppgiftsbiträdets ansvar regleras i avtal med oss.

På vår hemsida alternativ sociala medier kan personuppgifter i form av fotografier/rörliga bilder från evenemang etc. komma att publiceras. Dessa kan vara tagna av oss själva eller anlitad fotograf.

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter i första hand för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig som kund eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss, tex bokföringslagen.

Personuppgifterna kan komma att behandlas av Bollnäs Energi för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om våra tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Exempel på personuppgifter som vi behandlar:

 • Kontaktuppgifter, t ex namn, telefonnummer, adress, e-postadress
 • Personnummer
 • Bankrelaterade uppgifter, t ex vid autogirobetalning
 • Uppgifter som du registrerat självmant
 • Debiteringsgrundande information, t ex avtal och mätvärden
 • Information om din anläggning/lokal/bostad, t ex uppvärmd yta
 • All avtalsrelaterad information
 • All övrig frivilligt inlämnad information, t ex vid fritextfält i formulär på hemsidan
 • Innehåll som du själv publicerat, t ex på vår Facebooksida

För att bli kund hos oss behöver du lämna dina personuppgifter, annars kan vi inte teckna avtal med dig.

Laglig grund för våra behandlingar

Ändamål med behandlingen Laglig grund för behandlingen
För att verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig.
För att kunna leverera tjänster till dig. Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig.
För att kunna ge dig den kundservice och hjälp du behöver rörande våra tjänster. Uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig.
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom bokföringslagen etc. Följa tillämplig lagstiftning.
För marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser i syfte att stärka vårt erbjudande. Tex. intresseundersökningar för utbyggnad av våra tjänster. Kan även vara i forma av fotografier på hemsida/sociala medier. Intresseavvägning.
Fotografier/rörliga bilder för marknadsförings- och informationsändamål. Intresseavvägning eller samtycke.
Att upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om våra tjänster och produkter. Intresseavvägning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra avtal eller andra åtaganden. Det kan även vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut eller så länge som det behövs enligt våra egna fastställda gallringsbeslut.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi lämnar naturligtvis inte ut dina personuppgifter till vem som helst. Vi kan komma att dela dem med utförare av våra tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av eller hela vårt åtagande gentemot dig som kund. För de personuppgifter som delas med våra upphandlade leverantörer gäller det avtal vi har upprättat mellan varandra.

Exempel på mottagare som vi kan dela dina personuppgifter med:

 • Bollnäs Kommun: Bollnäs Energi AB är kommunalägt och överföring av personuppgifter kan ske vid utförande av tjänster som vi har avtalade med vår ägare. Exempel på sådana tjänster är ekonomi och intern e-post.
 • System- och supportleverantörer för affärssystem: För att kunna genomföra våra uppdrag och tjänster lagrar vi dina uppgifter i våra affärssystem (system som administrerar kunder och tjänster).
 • Inkasso-, kreditupplysningsföretag: För att kunna säkerställa att vi får in våra intäkter delar vi personuppgifter innan ett avtal ska ingås samt då inbetalning saknas med upphandlat inkasso-, kreditupplysningsföretag.
 • Underleverantörer: För att leverera tjänster anlitar vi upphandlade underleverantörer. För att de ska kunna utföra våra tjänster mot dig som kund överförs dina personuppgifter. Exempelvis vid fjärrvärme- eller fiberutbyggnad.
 • Leverantörer av tryck och distribution: Vi använder oss av leverantör för tryck och distribution och delar där personuppgifter. Exempelvis fakturor.
 • Myndigheter: Vi lämnar ut nödvändig information till myndigheter såsom SCB, polisen, skatteverket, Lantmäteriet eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 • Försäkringsbolag: Vid eventuell skada kan vi komma att lämna ut nödvändiga personuppgifter på begäran från försäkringsbolag.
 • Överföring till tredje land: Personuppgifter kommer inte att överföras till tredje land.

Dina rättigheter

Oavsett vilken information vi har sparat om dig ska du alltid kunna ha kontroll över dina egna uppgifter. Därför har du enligt dataskyddsförordningen tillgång till följande rättigheter:

 • Rätt att begära registerutdrag: Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera informationen vi har om dig. För att säkerställa att vi lämnar ut uppgifter till rätt person skickar vi den antingen med rekommenderat brev till din folkbokföringsadress eller så kan du komma in till oss och hämta den personligen, efter visande av giltig legitimation.
 • Rätt till rättelse: Om de uppgifter vi har är felaktiga eller ej komplett har du rätt att få dessa korrigerade.
 • Rätt att bli raderad och dra tillbaka ett samtycke: Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade pga en lagstiftad skyldighet att spara viss information eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel gällande avtal eller obetalda skulder har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.
 • Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling: Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot sådan behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning (se tabell ovan vilka ändamål som menas).
 • Rätt att begränsa behandling av personuppgifter: Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att de inte är korrekta.

Blankett för Begäran om personuppgift

Det kostar inget att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad, orimlig eller upprepas fler än 2 gånger under ett år kommer vi dock att ta ut en avgift för att täcka våra administrativa kostnader som är kopplade till begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Registerutdraget ska levereras till dig inom en månad om det inte finns synnerliga skäl som gör att det dröjer, i sådana fall meddelar vi dig.

Om du inte är nöjd

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen kan du i första hand kontakta Bollnäs Energis kontaktperson för frågor rörande personuppgiftshantering eller i andra hand Bollnäs Energis Dataskyddsombud.

Dataskyddsombudet omfattas av sekretess i sitt uppdrag. Som privatperson kan man kontakta dataskyddsombudet om man inte får det stöd som kan förväntas av Bollnäs Energi gällande ens rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Skulle ärendet ändå vara olöst kan klagomål lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Integritetsskyddsmyndighetens hemsida

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsfrågor:

Bollnäs Energi AB, info@bollnasenergi.se

0278 – 254 70

 

Dataskyddsombud:

Laura Gashi, dataskyddsombud@kfhalsingland.se

Blankett för begäran om personuppgiftsåtgärd.

Bollnäs Energi AB

821 80 Bollnäs
Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
Telefon: 0278-254 70
E-post: info@bollnasenergi.se

Felanmälan fjärrvärme

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 1

Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

Felanmälan/support bredband

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70

Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.