Dataskydd GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) träder ikraft den 25 maj 2018 i och med detta gäller följande för vår behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvar – behandling av personuppgifter

Bollnäs Energi är enligt Dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i första hand för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig som kund eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. Vår utgångspunkt är att inte samla in mer personuppgifter än nödvändigt för ändamålet och att använda de minst integritetskrävande uppgifterna.

Personuppgifterna kan komma att behandlas av Bollnäs Energi för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för Bollnäs Energis berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Bollnäs Energi kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om Bollnäs Energi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

Exempel på personuppgifter som vi behandlar:
Kontaktuppgifter, t ex namn, telefonnummer, adress, e-postadress
Personnummer
Bankrelaterade uppgifter, t ex vid autogirobetalning
Uppgifter som du registrerat självmant
Debiteringsgrundande information, t ex avtal och mätvärden
Information om din anläggning/lokal/bostad, t ex uppvärmd yta
All avtalsrelaterad information
All övrig frivilligt inlämnad information, t ex vid fritextfält i formulär på hemsidan
Innehåll som du själv publicerat, t ex på vår Facebooksida

Dina rättigheter

Som kund hos oss har du rätt att begära information om de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan även begära rättelse. Du har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter som du lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Blankett för Begäran om personuppgift finns här.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen kan du i första hand kontakta Bollnäs Energis kontaktperson för frågor rörande personuppgiftshantering eller i andra hand Bollnäs Energis Dataskyddsombud.

Dataskyddsombudet omfattas av sekretess i sitt uppdrag. Som privatperson kan man kontakta dataskyddsombudet om man inte får det stöd som kan förväntas av Bollnäs Energi gällande ens rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Skulle ärendet ändå vara olöst kan klagomål lämnas till Datainspektionen.

Datainspektionens hemsida hittar du här!

 

 

 

Kontaktuppgifter

Kontaktperson för personuppgiftsfrågor:

Karin Mickelsson, info@bollnasenergi.se

0278 – 254 70

 

Dataskyddsombud:

Liv Zetterkvist, dataskyddsombud@kfhalsingland.se

Telefontid fredagar 08:00 – 11:00
0271 – 54 00 03

 

Blankett för begäran om personuppgiftsåtgärd.

Bollnäs Energi AB

821 80 Bollnäs
Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
Telefon: 0278-254 70
E-post: info@bollnasenergi.se

Besöksbokning

Telefon: 0278-254 70

Felanmälan fjärrvärme

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 2

Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

Felanmälan/support bredband

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 1

Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.