Dataskydd GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) träder ikraft den 25 maj 2018 i och med detta gäller följande för vår behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsansvar – behandling av personuppgifter

Bollnäs Energi är enligt Dataskyddsförordningen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Bollnäs Energi samlar in och behandlar personuppgifter i första hand för att kunna ingå och fullgöra avtalet med dig som konsument eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss. Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av Bollnäs Energi för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för Bollnäs Energis berättigade intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.

Bollnäs Energi kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om Bollnäs Energi har ett berättigat intresse av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag eller ett försäkringsbolag. Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

Konsumentens rättigheter

Konsumenten har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas av Bollnäs Energi. Konsumenten kan även begära rättelse. Konsumenten har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring. Konsumenten har under vissa förutsättningar rätt att få personuppgifter som konsumenten lämnat själv överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Konsument som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen kan i första hand kontakta Bollnäs Energis kontaktperson för frågor rörande personuppgiftshantering eller i andra hand Bollnäs Energis Dataskyddsombud.

Dataskyddsombudet omfattas av sekretess i sitt uppdrag. Som privatperson kan man kontakta dataskyddsombudet om man inte får det stöd som kan förväntas av Bollnäs Energi gällande ens rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Skulle ärendet ändå vara olöst kan klagomål lämnas till Datainspektionen.

Datainspektionens hemsida hittar du här!

 

 

Kontaktuppgifter

Kontaktperson för personuppgiftsfrågor:

Karin Mickelsson, info@bollnasenergi.se

0278 – 254 70

 

Dataskyddsombud:

Liv Zetterkvist, dataskyddsombud@kfhalsingland.se

Telefontid fredagar 08:00 – 11:00
0271 – 54 00 03