Säverstaverket

Leverans av fjärrvärme

Säverstaverket är en anläggning för produktion av fjärrvärme och el. Fjärrvärmen levereras till villor, kommunens anläggningar, kyrkan, industrier och hyresfastigheter men även till gångvägen genom Wilhelminapassagen och till Solrosens konstgräsplan. Nätet är ca 80 km långt.

Om anläggningen

Besöksadress: Myrbäcksgatan 18.

I anläggningen som är en samförbränningsanläggning används dessa bränslen:

  • Avfall
  • Biobränsle
  • Olja

Lokala miljövärden för anläggningen.

Säverstaverket togs i drift 1983. Anläggningen består av bränslemottagning, pannor, turbin och generator, rökgasreningsutrustning samt askhantering. Bränslemottagningen består av utrustning för mottagning (våg, magnet mm) och transportörer för att transportera bränslen till lagringssilos. Det finns två silos för lagring av avfall med en sammanlagd lagringsvolym av 1500m3. Dessutom finns en lagringssilo för biobränsle med volymen 1300 m3.

Pannorna består av två samförbränningspannor för avfall och biobränsle med en total effekt om 52 MW och en kraftvärmepanna som är klassad som en avfallsförbränning. Effekten kan tas ut som hetvatten eller ånga för turbindrift. Dessutom finns tre oljepannor med en sammanlagd effekt av 45 MW.

Rökgasreningen på fastbränslepannorna består av cykloner och ett spärrfilter på varje panna. Dessutom finns en gemensam rökgasskrubber med rökgaskondensering för pannorna. I cyklonerna och spärrfiltret avskiljs framförallt stoft. Eftersom bl.a. dioxin är stoftbundet sker den största avskiljningen av dessa ämnen samt tungmetaller i spärrfiltret. Dessutom sker en viss reduktion av svavel och saltsyra. I rökgasskrubbern avskiljs den stora mängden svavel och saltsyra. I rökgaskondenseringen återvinns ångbildningsenergin i rökgaserna vilket ger ca 5 MW i effekttillskott.

Sedan december 2011 produceras även el i Säverstaverket. Effekten på turbinen är 7 MW. Ångan produceras i kraftvärmepannan som eldas huvudsakligen med återvunna avfallsbränslen och olika sorters biobränslen. Ångturbinen har levererats av MAN Diesel & Turbo från Tyskland medan pannan har levererats av Andritz Energy & Environment från Österrike.

Längst ner på sidan finns en film från bygget.

Varifrån kommer bränslet?

Allt fast bränsle kommer från Sverige. Det kommunala avfallet kommer bland annat från Bollnäs, Ovanåker och Söderhamns kommuner samt från samtliga kommuner i Gästrikland genom Gästrike Återvinnare. Returträ kommer från angränsande län och sågverksrester kommer från de närliggande sågverken.

Energiproduktion

Energiproduktionen uppgår till ca 175 GWh värme och ca 32 000 MWh el per år. Avfallet står för ca 90 % av energiproduktionen.

Aska, kondensatvatten och slam

Flygaskan från pannorna transporteras i torr form med bulkbil till en deponi i Stockholmsområdet.

Kondensatvattnet från rökgaskondenseringen renas i ett lokalt reningsverk bestående av fällning, flockning, lamellseparering samt filtrering i sandfilter och aktivt kolfilter. Kondensatvattnet leds efter reningsprocessen till ett dagvattendike som mynnar ut Ljusnans vattensystem.

Slammet från lamellsepareringen transporteras till en mottagningsanläggning för farligt avfall, för deponering.

Bollnäs Energi AB

821 80 Bollnäs
Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
Telefon: 0278-254 70
E-post: info@bollnasenergi.se

Felanmälan fjärrvärme

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 1

Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

Felanmälan/support bredband

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70

Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.