Bollnäs Energi undersöker alternativa tekniker för uppvärmning

På lång sikt är kraft- och värmeproduktion med avfall och biomassa som bränsle osäker.
Skärpta miljökrav, ökade kostnader för koldioxidutsläpp och minskande tillgång
på avfall på grund av ökad återvinning och cirkulär ekonomi är faktorer som kan påverka.
Bollnäs Energi undersöker därför olika tekniska alternativ för att säkra
den långsiktiga energiförsörjningen.

Bollnäs kommun försörjs idag med fjärrvärme från fyra anläggningar varav Säverstaverket är det
största med en årsproduktion på omkring 210 GWh. På Säverstaverket blir en stor del av
Gävleborgs kommuners avfall till energi.

Framtiden för kraft- och värmeproduktion med avfall och biomassa som bränsle är osäker.
Faktorer som påverkar detta är:

• Klimatomställningen ställer krav på minskade utsläpp av koldioxid.
• Osäkert omvärldsläge och ett ökande behov av biobränslen ger ökande biobränslekostnader.
• Ökad grad av avfallssortering och konkurrerande tekniker ger minskande avfallsmängder.
• Införandet av nya lagar och regelverk som påverkar vad vi kan förbränna.

– Flera faktorer utmanar oss redan idag och fortsätter att göra det de kommande 10–20 åren.
Vi behöver därför vara proaktiva och undersöka olika alternativ för att långsiktigt kunna erbjuda
kostnadseffektiv och hållbar energiförsörjning för våra fjärrvärmekunder, säger Per Lindberg,
Produktionschef Fjärrvärme på Bollnäs Energi.

Alternativa tekniker

Alternativa och kompletterande tekniker för att värma vatten till fjärrvärmekunderna finns.
Bollnäs Energi har gjort analyser kring några av alternativen och här följer en sammanfattning från delrapporten:

Koldioxidinfångning (CCS/CCU) – Är inte ett alternativ i nuläget på grund av icke lönsam investering.
Vi bevakar utvecklingen på området.

Djupgeotermik – Är inte ett alternativ i nuläget på grund av risker och icke lönsam investering.
Vi bevakar utvecklingen på området.

Värmepumpar och elpannor i fjärrvärmesystemet – Vi avser att göra en förstudie inom detta
område under hösten 2024.

Solvärme i fjärrvärmesystemet – Alternativet är beroende av säsong och väder. Vi följer
marknadsutvecklingen inklusive den förstudie Söderhamn Nära genomför.

Småskalig kärnreaktor (SMR) – Etablering av en SMR inom kommunen innebär ett stort åtagande.
Baserat på nuvarande situation, inklusive tekniska och marknadsmässiga förutsättningar,
är detta inte ett alternativ för Bollnäs Energis energiproduktion.

Spillvärmeflöden – Vi genomför en förstudie för att ta tillvara energi från kylning av datacenter.
Förstudie och beslutsunderlag bedöms vara klart under andra halvåret 2024.

Alternativa bränslen – Vi har undersökt olika typer av bränslen, som att använda uttjänta
propellerblad från vindkraftverk. Vi fortsätter att följa marknaden och har kontakt med
branschorganisationer och andra aktörer som hanterar olika typer av avfall.

Samverkan kring gemensamma utmaningar

Teknikutvecklingen går snabbt och nya lösningar, metoder och material utvecklas kontinuerligt. Bollnäs Energi är
proaktiva och strävar efter att ligga i framkant.

-Vi ser gemensamma utmaningar och möjligheter som något vi kan tackla tillsammans. Därför samarbetar vi både inom branschen och med våra grannkommuner för att kunna hitta bästa möjliga energilösningar, säger Thomas Andersson, VD på Bollnäs Energi.

Delrapport: Energiförsörjning i Bollnäs Kommun Alternativa tekniker för att värma vatten

Kontakt för mer information

Thomas Andersson, VD Bollnäs Energi
Telefon: 0278-252 39, e-post: thomas.andersson@bollnasenergi.se