Det finns en ny branschöverenskommelse om villkoren för fjärrvärmeleveranser till konsumenter och näringsidkare. Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket. Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med centrala intresseorganisationer inom bostads- och fastighetssektorn, nämligen Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbundet, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO.

Styrelsen för Bollnäs Energi har antagit de reviderade avtalsvillkoren att gälla från 1 oktober 2017.

Varför nya villkor?

Den senaste ändringen av villkoren gjordes 2009 efter att fjärrvärmelagen trätt i kraft. De nu aktuella ändringarna har också sin upprinnelse i regelförändringar. För det första har fjärrvärmelagens bestämmelser om vad ett fjärrvärmeavtal ska innehålla ändrats och utvidgats. För det andra har Energimarknadsinspektionen kompletterat fjärrvärmelagen med föreskrifter och allmänna råd om mätning, rapportering och debitering av fjärrvärmeleveranser. Därutöver har det också funnits ett behov av att förtydliga villkoren för att de ska bli enklare att tolka och tillämpa.

Vad är nytt i villkoren?

De största förändringarna finns i det avsnitt som reglerar frågor kring mätning, avläsning, rapportering och debitering.

  • Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis.
  • Debitering ska baseras på faktisk förbrukning.
  • Debitering ska ske minst fyra gånger per år.
  • Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specifika tillfällen, som exempelvis vid ägarbyte.
  • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärde.
  • Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde.
  • Rapportering av information om historisk förbrukning ska göras för särskilt bestämda tidsperioder, utan kostnad för kunden men på ett sätt som beslutats av leverantören.

Hur påverkar de nya avtalsvillkoren mig som kund?

De nya avtalsvillkoren kommer inte att påverka dig speciellt mycket som kund, förändringarna innebär inte något som är till nackdel för dig. De flesta av de nya kraven när det gäller mätning och fakturering har vi uppfyllt under de senaste åren. Det handlar också mycket om att förtydliga villkoren för att de ska bli enklare att tolka och tillämpa.

Rapportering av förbrukningar har vi valt att göra via Mina sidor här på vår hemsida. Skapa gärna ett konto där för att ha bra översikt över fakturor och förbrukningar.

Med anledning av förändringar i de allmänna avtalsvillkoren har du som kund alltid rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet, i enlighet med fjärrvärmelagens 17-26 §§.

Här kan du läsa de nya avtalsvillkoren i sin helhet:

Konsument.

Näringsidkare.