Under augusti månad 2023 gick Bollnäs Energi AB ut med en inbjudan om att delta vid samråd inför ansökan enligt 9 kap. miljöbalken om förändrad verksamhet vid Säverstaverket, Myrbäcksgatan 18, Bollnäs kommun. Avsikten då var att ansöka om ett tidsbegränsat ändringstillstånd enligt miljöbalken. Ändringen avser en ökning av den producerade energin till 250 GWh. Nuvarande tillstånd enligt miljöbalken innehåller en begränsning till 210 GWh per år. Ansökan är ännu inte inlämnad och bolaget avser att i stället för ett tidsbegränsat ändringstillstånd, ansöka om ett ändringstillstånd som gäller tills vidare. Den förändrade verksamheten kan medföra en viss ökning av befintliga bullernivåer, utsläpp till luft och vatten samt antalet transporter. Mer om detta kan du läsa om i underlaget inför avgränsningssamråd om utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen. Notera att samrådsunderlaget i huvudsak är detsamma som vid tidigare kommunicering.

Fortsatt samråd
Ansökan är ännu inte inlämnad och bolaget avser att i stället för ett tidsbegränsat ändringstillstånd, ansöka om ett ändringstillstånd som gäller tills vidare. Samrådet fortsätter därav. Samrådet är ett så kallat avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Planen är att lämna in ansökan under vintern 2023/2024.

Synpunkter
Alla som berörs av verksamheten ska ha möjlighet att lämna synpunkter på de planerade förändringarna av verksamheten. Synpunkter lämnas inom ramen för ett avgränsningssamråd i syfte att påverka arbetet med kommande tillståndsansökan.

Synpunkter lämnas senast 27 november till info@bollnasenergi.se eller genom att ringa eller ringa 0278-265 63. Har du redan skickat in synpunkter behöver du inte skicka in samma synpunkter igen.

Underlag inför avgränsningssamråd om utformningen av miljökonsekvensbeskrivning för Säverstaverket finns att läsa här som pdf (öppnas i ny flik). Önskar du få underlaget utskrivet är du välkommen att kontakta oss.