Allmänna avtalsvillkor, Privatpersoner/Konsument för bredband

Antagen av Bollnäs Energi AB:s styrelse 2013-12-11

1.1 Allmänt, abonnemang för privatpersoner.

Avtalet avser abonnemang med fast nätverks- uppkoppling till Internet över Bollnäs Energi AB.  Tjänsten förutsätter att kunden har eller skaffar sig nödvändig utrustning, för att ansluta sig. Om avtal träffats på distans, har kunden ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslag (2005:59). Kunden är skyldig att tillhandahålla Bollnäs energi med korrekt fakturaadress.

1.2 Fiberutrustning

Utrustning (CPE) som kund erhåller vid installation ägs av kunden. Bollnäs Energi AB lämnar två års garanti. Garantin gäller ej vid yttre påverkan såsom onormal användning eller vanvård. Bollnäs Energi AB har rätt att ta ut avgift för utrustning som behöver bytas ut. Detta gäller i det fall utrustningen är äldre än två år, eller om skadan inte omfattas av garantiåtagandet.

1.3 ADSL-utrustning

ADSL modemet som kund erhåller vid nytecknande av abonnemang ägs av kunden. Bollnäs Energi AB lämnar två års garanti. Garantin gäller ej vid yttre påverkan såsom vanvård eller på grund av åska.

2. Underhåll

Ingrepp i Bollnäs Energi AB: s utrustning får endast ske av oss utsett personal.

3. Tekniska förutsättningar för ADSL

Kunden är skyldig att inneha ett aktivt telefonabonnemang under hela avtalsperioden för att möjliggöra och bibehålla ADSL-tjänst hos Bollnäs Energi AB. Undantag kan medges mot förhöjd månadsavgift och anslutningsavgift. Skulle kunden säga upp sitt, alternativt få sitt telefonabonnemang uppsagt under avtalsperioden äger Bollnäs Energi AB rätt att justera månadsavgift samt engångsavgift. Kunden är skyldig att meddela Bollnäs Energi AB om telefonabonnemang upphör.

4. Etiska regler

Kunden är skyldig att ta del av och följa Bollnäs Energi AB: s etiska regler (punkt 12) vilka finns tillgängliga bl.a. på vår hemsida www.bollnasenergi.se

5. Ansvar

Kunden är ansvarig för den information som hämtas/lämnas via Internet. Kunden ansvarar själv för att ha de eventuella tillstånd som krävs för viss information. Bollnäs Energi AB ansvarar ej för den information som passerar via Tjänsten och är inte skadeståndsskyldigt för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknande. Bollnäs Energi AB är inte heller skade­stånds­skyldigt om någon behörig eller obehörig gör intrång i abonnentens eller Bollnäs Energi AB: s datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förändrar data.

Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Bollnäs Energi eller någon annan. Kunden skall i så fall hålla Bollnäs Energi AB skadelös. Bollnäs Energi AB ansvarar inte för någon skada som utrustningen kan ha orsakat kundens egendom.

6. Fel eller avbrott i Tjänst

Om tjänsten drabbas av fel eller driftsavbrott som medför att kunden inte kan använda tjänsten, och felet inte har åtgärdats inom 3 arbetsdagar har kunden rätt till avdrag i förhållande till felets eller avbrottets varaktighet, räknat i dygn från den tidpunkt som felet eller avbrottet anmäldes till Bollnäs energis support/kundtjänst. Ersättningen beräknas som del av den fasta månadsavgiften. Om felet ligger utanför Bollnäs energis kontroll t ex force majeure (krigshandling, hårt väder, strömavbrott etc.) eller kundens utrustning och interna nät är Bollnäs energi AB befriat från ansvar.

7. Sekretess

Kunden ansvarar för att lösenord och annan information av känslig natur förvaras på ett betryggande sätt.

8. Betalning

Kunden är skyldig att betala fasta och rörliga avgifter för tjänsten enligt gällande prislista. Betalning sker mot separat faktura. Bollnäs energi har rätt, att vid utebliven betalning, stänga kundens tjänst till dess att full betalning erhålles, alternativt häva avtalet.

9. Avtalstid

Inledande avtalstid är 12 månader, om inte annat avtalats. Avtalet är sedan löpande tills vidare med en uppsägningstid på 1 månad plus pågående månad. Uppsägning av avtalet skall vara skriftlig och påskriven av behörig person.

10. Avtalsändring

Bollnäs Energi AB har rätt att ändra avtalsvillkor eller tjänsten. Kunden meddelas skriftligen om eventuella ändringar. Om prishöjning sker har kund rätt att under den inledande avtalstiden (1 år), med en månads uppsägningstid säga upp avtalet.

11. Personuppgifter (PUL)

Bollnäs Energi AB, Stadshustorg, 821 80 Bollnäs är personuppgiftsansvarig för ett personregister vars ändamål är att kunna fakturera bolagets tjänster till kund. Personuppgifter om konsumenten som lämnas till Bollnäs Energi AB kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter.  Konsument som motsätter sig att personuppgifterna ska användas i marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådant användande, meddela Bollnäs Energi AB detta. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till och inhämtas från företag i Bollnäs Stadshus AB:s koncern samt intresseföretag. För uppdatering av personuppgifterna kan uppgifter även inhämtas från offentliga och privata register.

Bollnäs Energi AB är skyldig att informera konsumenten om vem som är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

Konsumenten har rätt att på begäran kostnadsfritt en (1) gång per år få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Konsumenten kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter om konsumenten.
Begäran om sådan information eller rättelse ska vara egenhändigt undertecknad och ställas till Bollnäs Energi AB.

12. Etiska regler

Bollnäs Energi AB bedömer som oetiskt, och anser sig därmed ha rätt till att stänga av kund, när någon:

 1. Försöker få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det
 2. Försöker dölja sin användaridentitet (utom i de fall då ett sådant beteende är explicit tillåtet, ex firewall)
 3. Försöker störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken
 4. Uppenbart slösar med tillgängliga resurser (personal, maskinvara, bandvidd eller programvara)
 5. Försöker skada eller förstöra den datorbaserade informationen

13. Kundens användning av tjänsten

Kunden får använda tjänsten för det ändamål som framgår av Avtalet. Kunden svarar exempelvis för att användningen av tjänsten inte:

 1. a) ger upphov till skada eller annan olägenhet för Bollnäs Energi eller tredje man
 2. b) ger upphov till störningar i Bollnäs Energis nät eller i tjänsten, exempelvis genom massanrop eller massutskick, eller spridande av datavirus
 3. c) används i kommersiellt syfte, exempelvis som växelfunktion, gränssnitt för samtrafik eller liknande operatörsverksamhet
 4. d) kränker Bollnäs Energis eller tredje mans upphovsrätt eller annan immaterialrätt
 5. e) strider mot lag eller mot myndighets föreskrift eller beslut, eller
 6. f) strider mot Bollnäs Energis vid var tid gällande regler för tjänsten.

Vidareförsäljning eller vidareupplåtande av nätkapacitet eller informationsutrymme på nätet till andra användare är inte tillåten i annan mån än som explicit framgår av avtal eller annan överenskommelse med Bollnäs Energi. Det är en allmänt accepterad princip att bevara nätverken så öppna som möjligt. För att så skall kunna ske är det oundvikligt att vissa etiska krav ställs på de individer som använder nätverken och på deras aktiviteter. Dessa etiska krav skiljer sig inte särskilt mycket från övriga krav som ställs på medborgarna i ett modernt samhälle.

Bollnäs Energi AB förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av och säga upp avtal för kund som inte följer de etiska och användarregler som är föreskrivet i detta avtal, samt att vid misstanke om detsamma vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en korrekt användning av nätet.

Bollnäs Energi AB

821 80 Bollnäs
Huvudkontor: Sjukhusvägen 39
Telefon: 0278-254 70
E-post: info@bollnasenergi.se

Felanmälan fjärrvärme

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 3

Övrig tid: 0278-255 18 (kontrollrummet) eller Securitas 010-470 56 27

Felanmälan/support bredband

Vardagar 08:00-16:00:
0278-254 70, val 1

Observera att du som har fiber vänder dig direkt till din internetleverantör för att göra felanmälan.